cách dệt vải
danh từ
1.テクスチャ​​
2.テックス​​

Thảo luận, đóng góp