cách diễn tả
danh từ
1.ごほう 「語法」 [NGỮ PHÁP]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÁPホウ、ハッ、ホッ、フラン
NGỮ