cách khâu
danh từ
1.ぬいかた 「縫い方」 [PHÙNG PHƯƠNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÙNGホウ
PHƯƠNGホウ