cách nhìn
danh từ
1.かん 「観」​​
2.みかた 「見方」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIẾNケン
QUANカン
PHƯƠNGホウ