cách quan sát
danh từ
1.みかた 「見方」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIẾNケン
PHƯƠNGホウ