cách sắp xếp từ ngữ
danh từ
1.ごじゅん 「語順」​​
câu, diễn đạt
2.ごじゅん 「語順」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGỮ
THUẬNジュン