cách thưa gửi
danh từ
1.ぎょうぎさほう 「行儀作法」 [HÀNH NGHI TÁC PHÁP]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÀNHコウ、ギョウ、アン
TÁCサク、サ
PHÁPホウ、ハッ、ホッ、フラン
NGHI