cái bẻ ghi
danh từ
1.てんろき 「転路器」 [CHUYỂN LỘ KHÍ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÍ
CHUYỂNテン
LỘロ、ル