cải brô-cô-li
danh từ
1.ブロッコリー​​

Thảo luận, đóng góp