cải cách hành chính
danh từ
1.ぎょうかく 「行革」 [HÀNH CÁCH]​​
câu, diễn đạt
2.ぎょうかく 「行革」 [HÀNH CÁCH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÀNHコウ、ギョウ、アン
CÁCHカク