cái cặp (tóc)
danh từ
1.クリップ​​

Thảo luận, đóng góp