cái chắn va chạm
câu, diễn đạt
1.バンパー​​

Thảo luận, đóng góp