cái chết bất bình thường
câu, diễn đạt
1.ひごうのし 「非業の死」 [PHI NGHIỆP TỬ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHIỆPギョウ、ゴウ
PHI
TỬ