cái chết vô nghĩa
câu, diễn đạt
1.とし 「徒死」 [ĐỒ TỬ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒ
TỬ