cái chổi để chải
câu, diễn đạt
1.ブラシ​​

Thảo luận, đóng góp