cái còi
danh từ
1.ふえ 「笛」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỊCHテキ