cái cốt yếu
danh từ
1.ようし 「要旨」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ
YẾUヨウ