cái đầu van
danh từ
1.バルブヘッド​​

Thảo luận, đóng góp