cái điện thoại
danh từ
1.テレホン​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cái điện thoại

1. thẻ điện thoại công cộng
〜 カード