cái đục lỗ
câu, diễn đạt
1.パンチ​​

Thảo luận, đóng góp