cái dùi lỗ
câu, diễn đạt
1.ホック​​

Thảo luận, đóng góp