cái dùi lỗ giấy
câu, diễn đạt
1.パンチ​​

Thảo luận, đóng góp