cái gá
danh từ
1.ゲージ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cái gá

1. Cái gá quay số điện thoại
ダイヤル・ゲージ