cái gắp đá
danh từ
1.アイストング​​

Thảo luận, đóng góp