cái gì thế?
câu, diễn đạt
1.なんじゃそりゃ​​

Thảo luận, đóng góp