cái giường
danh từ
1.ねだい 「寝台」 [TẨM ĐÀI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÀIダイ、タイ
TẨMシン