cái hang
danh từ
1.あな 「穴」 [HUYỆT]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cái hang

1. cái hang thỏ
ウサギの穴

Kanji liên quan

HUYỆTケツ