cái không tốt
danh từ
1.あく 「悪」 [ÁC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁCアク、オ