cái ki hốt rác
câu, diễn đạt
1.ちりとり​​

Thảo luận, đóng góp