cái mỏ
danh từ
1.くちばし 「嘴」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỦY