cái mỏ để móc
câu, diễn đạt
1.フック​​

Thảo luận, đóng góp