cái móc treo
danh từ
1.ホルダー​​

Thảo luận, đóng góp