cái nắm đấm cửa
câu, diễn đạt
1.ノブ​​

Thảo luận, đóng góp