cái nền cao
danh từ
1.だい 「台」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÀIダイ、タイ