cai ngục
danh từ
1.かんしゅ 「看守」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cai ngục

1. trưởng cai ngục
看守長

Kanji liên quan

THỦシュ、ス
KHÁNカン