cái nhìn lạc quan
câu, diễn đạt
1.ばらいろ 「ばら色」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SẮCショク、シキ