cái phổ biến
danh từ
1.なみ 「並」 [TỊNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỊNHヘイ、ホウ