cái suốt máy khâu
câu, diễn đạt
1.シャトル​​

Thảo luận, đóng góp