cái thích và cái không thích
danh từ
1.こうお 「好悪」 [HẢO ÁC]​​
câu, diễn đạt
2.こうお 「好悪」 [HẢO ÁC]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cái thích và cái không thích

1. Cái thích và không thích của cá nhân (yêu ghét mang tính cá nhân)
個人的な好悪

Kanji liên quan

ÁCアク、オ
HẢOコウ