cái thùng (giấy, gỗ...)
danh từ
1.ケース​​
2.ケイス​​
câu, diễn đạt
3.ケース​​

Thảo luận, đóng góp