cái trái
danh từ
1.ひ 「非」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cái trái

1. phân biệt phải trái
是か非か見わかる

Kanji liên quan

PHI