cái trán
danh từ
1.がく 「額」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cái trán

1. lau mồ hôi trán
額(の汗)をぬぐう

Kanji liên quan

NGẠCHガク