cai tù
danh từ
1.かんしゅ 「看守」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cai tù

1. trưởng cai tù
看守長

Kanji liên quan

THỦシュ、ス
KHÁNカン