cái tủ có khóa
câu, diễn đạt
1.ロッカー​​

Thảo luận, đóng góp