cái tụ điện
danh từ
1.コンデンサー​​

Thảo luận, đóng góp