cái vòng
danh từ
1.わ 「輪」 [LUÂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LUÂNリン