cái xấu nhất
câu, diễn đạt
1.さいあく 「最悪」​​
danh từ
2.ワースト​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁCアク、オ
TỐIサイ、シュ