calci
danh từ
1.カルシウム​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ calci

1. hấp thu calci
カルシウムを吸収する