calo
danh từ
1.カロリー​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ calo

1. Có bao nhiêu lượng calo trong này?
これは何カロリーあるの?
2. Nước là loại đồ uống tốt nhất vì nó hoàn toàn không có calo.
水はカロリーが全くないので一番よい飲物だ
3. Tôi sử dụng loại đường nhân tạo (hóa học) bởi vì loại đường này chứa một lượng calo rất cao
砂糖はカロリーが高いので、人工甘味料を使っている