cầm đèn chạy trước ô tô
câu, diễn đạt
1.せっかち​​

Thảo luận, đóng góp